BEN AHMED ADVOCATEN

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Ben Ahmed Advocaten

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die een opdracht geeft aan Ben Ahmed Advocaten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Ben Ahmed Advocaten, waaronder iedere gewijzigde dan wel aanvullende opdracht.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Ben Ahmed Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In dit verband is de werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW"), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, volledig uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het verzenden van een opdrachtbevestiging door Ben Ahmed Advocaten aan opdrachtgever.

Opdrachtgever doet hierbij, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke naar het oordeel van Ben Ahmed Advocaten nodig zijn ter uitvoering van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de aan Ben Ahmed Advocaten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Indien en voor zover opdrachtgever verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

De uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet naar behoren ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Geheimhouding

Ben Ahmed Advocaten zal ter uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en de geheimhouding.

De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Ben Ahmed Advocaten, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij daartoe door de Ben Ahmed Advocaten voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 6 Honorarium en kosten

De kosten van de uitvoering van de opdracht door Ben Ahmed Advocaten omvatten het honorarium en eventuele verschotten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het door Ben Ahmed Advocaten in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarief.

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door het kantoor ten behoeve van opdrachtgever zijn gemaakt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van deskundigen, uittreksels en reiskosten.

Door Ben Ahmed Advocaten in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte en aan de opdrachtgever voorgeschoten verschotten alsmede de kosten die aan Ben Ahmed Advocaten in rekening zijn gebracht door ingeschakelde derden, worden te allen tijde aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

In zaken waarin bijstand wordt verleend middels toevoeging zal het honorarium bestaan uit de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld.

Artikel 7 Betaling

Ben Ahmed Advocaten zal de opdracht voor opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval zekerheid zal hebben gesteld, of in geval van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand de eigen bijdrage is voldaan.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.

De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
Indien Ben Ahmed Advocaten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Indien tijdige betaling uitblijft, is Ben Ahmed Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien ondanks diverse verzoeken betaling uitblijft, is Ben Ahmed Advocaten bevoegd zich in de aanhangige procedure(s) waarin zij namens opdrachtgever optreedt als advocaat of gemachtigde te onttrekken. Ben Ahmed Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onttrekking uit de aanhangige procedure(s).

Artikel 8 Beëindigen opdracht

Het staat de opdrachtgever en Ben Ahmed Advocaten daarnaast te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat Ben Ahmed Advocaten een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid door opdrachtgever van de door Ben Ahmed Advocaten gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ben Ahmed Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Ben Ahmed Advocaten onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Ben Ahmed Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Ben Ahmed Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Ben Ahmed Advocatenvoor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Ben Ahmed Advocaten is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. Dit laat onverlet dat Ben Ahmed Advocatente allen tijde het recht heeft om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de jurisdictie van de opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten- en geschillenregeling

Ben Ahmed Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

De klachtenregeling van Ben Ahmed Advocaten betreft de door Ben Ahmed Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Ben Ahmed Advocaten over de dienstverlening. Deze klachten worden behandeld door een advocaat.

Wanneer Ben Ahmed Advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Ben Ahmed Advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Ben Ahmed Advocaten beschikt over kantoorklachtenregeling waarin de procedures worden beschreven.